Amy Nguyen Textiles - Iki - Mountain Wrap

Mountain Wrap

Sewn shibori, metallic polyester organza, heat-set